GDPR

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Vzhledem k tomu, že se při poskytování služeb neobejdeme bez vašich osobních údajů, které slouží jak k vaší identifikaci a k řádnému výkonu sociálně-právní ochrany dětí, chceme Vám tímto poskytnout informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jak je používáme a také jak je chráníme.

Vaše osobní údaje chráníme v souladu s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákonným důvodem ochrany Vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce Vašich osobních údajů a jak jej kontaktovat

Vaše osobní údaje spravuje a o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů rozhoduje zapsaný ústav  Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, Hodějovická 2163, Pelhřimov, PSČ 393 01 (dále také „správce“).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Mgr. Aleš Dietrich, tel: 739014 246, email: ales.dietrich@pestvys.cz.

Máte-li jakékoliv dotazy k tomuto tématu, můžete kontaktovat správce či pověřence i poštou na adrese sídla: Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, Hodějovická 2163, Pelhřimov, PSČ 393 01

Proč Vaše osobní údaje potřebujeme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje potřebujeme pro proces uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče a následný výkon činností sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), jejímž smyslem je především ochrana dítěte svěřeného do Vaší péče v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Činíme tak na základě pověření k výkonu SPOD vydaného krajským úřadem Kraje Vysočina. Dále i k ostatním činnostem organizace mimo výkonu SPOD, kde je nutná písemná přihláška či informace o zdravotním stavu.

Jaké osobní údaje potřebujeme?

  • Jméno a příjmení – za účelem Vaší identifikace
  • Datum narození – za účelem Vaší identifikace
  • Rodné číslo – tento identifikační údaj sami nepožadujeme; zpracováváme jej pouze v případě, že nám je předán jinými subjekty SPOD v jejich klíčových dokumentech nebo uzavíráme-li pojištění pro sportovní či jinou aktivitu
  • Adresa bydliště – za účelem kontaktování v rámci SPOD
  • Telefon, e-mailovou adresu – za účelem kontaktování v rámci SPOD

O osobách, ke kterým se vztahuje činnost SPOD (tzn. o dětech svěřených do péče, jim blízkých osobách, pečujících a jejich rodinách), můžeme zpracovávat případně i další osobní údaje vč. tzv. citlivých, vyjmenovaných v § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mají-li význam pro výkon SPOD. Zejména jde o údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, náboženství, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu ad. Tyto údaje získáváme prostřednictvím soudních rozhodnutí, ale také různých činností v rámci SPOD. Jsou podkladem pro vytváření plánů spolupráce a ochrany dítěte, periodické či jiné zprávy pro orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) aj.

Jiné osobní údaje, např. v podobě obrazových záznamů sloužících pro propagaci naší činnosti apod., můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho specifického písemného souhlasu.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům organizace, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů. V případě uskutečnění účetních operací Vaše data v nezbytném rozsahu zpracovává také účetní naší organizace.

Kde jsou Vaše osobní údaje a jak je chráníme?

Vaše dokumentace je jednak vedena v osobních složkách uložených v uzamykatelných skříních a uzamykatelné kanceláři organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina. Elektronická dokumentace, která obsahuje zprávy se schůzek je vedena v počítačích a zálohových médiích, které jsou chráněny vlastním heslem přihlašované osoby.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti Dohody (DVPP) a archivujeme dalších 10 let po jejím ukončení. Po skončení této doby Vaše údaje budou skartovány v souladu se Spisovým a skartačním řádem naší organizace.

Kdo může získat Vaše osobní údaje?

Pracovníci organizace nemohou informace o Vás poskytnout další osobě ani organizaci. Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se o Vás dozvěděli v průběhu poskytování služeb; tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního vztahu. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou bez Vašeho vědomí nikomu předávány.

Výjimky jsou dány platnou legislativou (orgány činné v trestním řízení: soudy, státní zástupce, policejní orgány) a v rámci kontrolní činnosti ze strany oprávněných orgánů a příslušným OSPOD (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Úřadu práce ČR, atd.)

Vaše údaje předáváme s Vašim svolením v potřebném rozsahu specialistům, kteří Vám zajišťují odbornou pomoc.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoliv můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Nebrání-li nám v tom žádná zákonem uložená povinnost, rádi vám vyhovíme.

V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat. Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany naší organizace.  Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pocit, že se nám to nedaří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na ulici Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >