Poslání a cíle

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina je organizace, která rozumí práci s náhradními rodinami.

Motto naší organizace: “ Rodinu potřebuje každé dítě“

Poslání organizace:

Posláním organizace Pěstounské rodiny kraje Vysočina je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, bezpečné náhradní rodinné prostředí prostřednictvím doprovázení, poradenství a vzdělávání náhradních rodičů.

Cíle poskytování SPO

 • Podpora příznivého vývoje a všestranného rozvoje dítěte v náhradní rodině
 • Doprovázení a podpora náhradních rodin od přijetí dítěte do náhradní rodiny do ukončení náhradní rodinné péče
 • Podpora a poradenství náhradním rodinám v obtížných a krizových situacích
 • Podpora a poradenství dětem opouštějícím náhradní rodinnou péči
 • Zvyšování odbornosti náhradních rodičů
 • Zvyšování počtu žadatelů o náhradní rodinnou péči
 • Kvalitní příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
 • Zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice náhradní rodinné péče

Cílové skupiny:

 • Děti, jejichž příznivý vývoj je ohrožen
 • Děti v náhradní rodinné péči
 • Mladiství opouštějící náhradní rodinnou péči
 • Náhradní rodiče (osoby pečující, osoby v evidenci, osvojitelé)
 • Zájemci a žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče

Při naplňování našeho poslání a cílů se řídíme následujícími zásadami:

 • týmovost
 • srozumitelnost
 • otevřenost
 • individuální a nehodnotící přístup
 • vztah založený na důvěře

Hodnoty, kterých si naše organizace cení a jež naplňuje:

 • empatický přístup
 • odbornost
 • důvěra
 • blízkost
 • respekt
 • povzbuzení a znalost problému zevnitř
 • komplexní podpora
 • demokracie
 • respekt k jednotlivci i rodinnému systému
 • lidskost, otevřenost, autentičnost
 • zaměření na seberozvoj
 • spolupráce s partnery
 • orientace na budoucnost – dospělý život dítěte atd.
 • profesionalita a odbornost
 • respekt ke členům rodiny a participace dětí na rozhodovacích procesech
 • individuální přístup
 • komplexní podpora
 • angažovanost a osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím
 • otevřenost k sobě i ostatním, k novým myšlenkám a přístupům v NRP

Seznam činností poskytovaných pověřenou osobou:

Odborné sociální poradenství:

 • pro zájemce a žadatele o zprostředkování náhradní rodinná péče: informace o formách NRP, informace o procesu zprostředkování, komunikace s institucemi
 • pro náhradní rodiče: poradenství při řešení sociálních nebo psychických problémů, při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte, v oblasti vzdělávání dítěte, při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci v oblasti nemocenského, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, při uplatňování jiných nároků a pohledávek, při využívání sociálních služeb
 • pro děti opouštějící náhradní rodinu: pomoc při přípravě dítěte na odchod z náhradní rodinné péče, pomoc při zabezpečení ubytování, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, evidenci na úřadu práce, podpora při získání a udržení si prvního zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky, informace o dávkách mimořádné okamžité pomoci

Doprovázení náhradních rodin, které mají s organizací uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče:

 • Osobní schůzky s klíčovým pracovníkem (minimálně jednou za 2 měsíce)
 • Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě
 • Dlouhodobá odlehčovací péče
 • Zprostředkování odborné pomoci
 • Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s jeho biologickým rodičem nebo jiným členem rodiny
 • Vzdělávání náhradních rodičů

Vzdělávání náhradních rodičů a zájemců o náhradní rodinnou péči: 

 • Jednodenní a kratší semináře (pokud je o ně projeven zájem)
 • Vzdělávací víkendy (16 hodin vzdělávání s programem pro děti)
 • Prodloužené vzdělávací víkendy (24 hodin vzdělávání s programem pro děti)
 • Týdenní pobyty pro náhradní rodiče (24 hodin vzdělávání – pokud se sejde dost zájemců o tuto alternativu)
 • Neformální společná setkávání náhradních rodičů za účelem sdílení a předávání si zkušeností
 • Individuální vzdělávání s poradenstvím (dle potřeby)

Osvětová činnost:

 • Přednášky o náhradní rodinné péči na základních a středních školách
 • Přednášky o náhradní rodinné péči pro veřejnost

Naše organizace zatím neumožňuje studentům odborných ani vyšších škol souvislou praxi. Doporučujeme se obrátit na  OSPOD nejbližšího městského úřadu.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >