Projekt MPSV – S náhradní rodinou vstříc dospělosti

Aktivity projektu „S náhradní rodinou vstříc dospělosti“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Popis projektu a jeho potřebnost:

Projekt zahrnuje aktivity zaměřené na informovanost veřejnosti o problematice systému péče a ochrany ohrožených dětí v České republice, propagaci náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a vyhledávání náhradních rodičů pro děti, o něž se jejich rodiče nechtějí, nemohou nebo nedovedou postarat a dále pak aktivity, které směřují ke stabilizaci rodinné situace v rodičovských konfliktech s cílem předcházet traumatizaci dítěte popř. umístění dítěte mimo rodinu.

Projekt zahrnuje aktivity, které pracovníci organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, ať už samostatně nebo ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina či Magistrátem města Jihlavy, dlouhodobě realizují: publikace populárně naučných a odborných článků, informační setkání pro veřejnost a zájemce o NRP, besedy pro žáky základních škol, letákové kampaně atd. Taktéž s rodinnými setkáními, asistovanými kontakty a předáváním má organizace bohaté zkušenosti, které načerpala při řešení v podstatě totožných situací v rámci doprovázení náhradních rodin (řešení konfliktů mezi vlastními a náhradními rodiči, prarodiči dětí a jejich rodiči atd.) Náplní projektu tedy nejsou zásadně nové aktivity, jedná se spíše o mnoha lety ověřené činnosti, které organizace poskytuje a má zájem je rozšířit do dalších částí Kraje Vysočina.

Cíle projektu:

 • osvětově působit na širokou veřejnost, seznámit ji s tím, co předchází umístění dítěte mimo rodinu, jaké jsou formy práce s ohroženou rodinou, co je náhradní péče, jaké jsou její formy a jaké děti bývají v pěstounské péči, pro jaké děti hledáme v regionu náhradní rodiče
 • zvýšit informovanost všech jednotlivých cílových skupin vedoucí k pochopení dopadu NRP na  individuální život dítěte, dopadu na  život pěstouna, a  především z dlouhodobého pohledu dopadu na celou společnost (lepší zapojení dítěte do společnosti),
 • ocenit stávající náhradní rodiče za  jejich péči o ohrožené děti,
 • osvětově působit na odborníky v oblasti práce s dětmi a rodinami ze všech rezortů, protože stále přetrvávají rozdílné názory na využívání pěstounské péče pro všechny skupiny ohrožených dětí,
 • vyhledávat zájemce o NRP, ať již v celé její šíři, či pro nějakou konkrétní skupinu dětí (např. zdravotně znevýhodněné, děti staršího věku, jiného etnika, sourozenecké skupiny apod.)
 • předcházet umístění dítěte mimo rodinu

Cílové skupiny projektu: Cílovou skupinu projektu tvoří veřejnost, zájemci o náhradní rodinnou péči a ohrožené děti ve smysl § 6 zákona o SPOD.

Předpokládaný počet oslovených klientů: odhad 30 000 klientů (počítáno dle předchozích let, 29 000 lidí bude osloveno skrze masmédia prostřednictvím tisku a sociálních sítí)

Termín realizace: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity projektu:

 • Besedy pro žáky základních a středních škol v Kraji Vysočina na téma systém péče o ohrožené děti a náhradní rodinná péče
 • Informační setkání s veřejností, zájemci o náhradní rodinnou péči a besedy s pěstouny
 • Populárně naučné a odborné články o problematice péče o ohrožené děti v České republice
 • Letáková kampaň – tvorba a distribuce letáků na veřejná místa, do firem atd.
 • Kampaň na sociálních sítích – Fandíme pěstounství na Vysočině

Náplní projektu jsou aktivity, které lze charakterizovat jako preventivní, informační a vzdělávací. Mají za úkol odstraňovat stereotypy o problematice sociálně znevýhodněných skupin, umožnit reálný náhled na problematiku ohrožených dětí, sociálního vyloučení, traumatu u dětí,  informovat veřejnost o činnosti subjektů působících v oblasti SPOD, zvyšovat porozumění veřejnosti a odstraňovat bariéry mezi sociálními skupinami, vyhledávat náhradní rodiče, a tím snižovat počet dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a snižovat riziko umístění dětí t.č. v pěstounské péči na přechodnou dobu do ústavní výchovy, předcházet umístění dětí do pěstounské péče  na přechodnou dobu z důvodu nedostatečných rodičovských kompetencí nebo rodičovského konfliktu.

Kanály, jimiž budou aktivity směřující k osvětě, propagaci NRP a vyhledávání náhradních rodičů komunikovány, jsou:

 • Masmédia (tištěná inzerce, články, letáky na veřejných místech – ve zdravotnických zařízeních a ambulancích, ve školkách a školách, v rodinných centrech, knihovnách, informačních centrech atd., v městské hromadné dopravě, reklamní plachty na veřejných prostranstvích atd.) – cílem je oslovit a informovat co nejširší spektrum obyvatel
 • Webové stránky organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina
 • Sociální sítě (Facebook, Instagram, atd.) – rychlé šíření informací o akcích a tématu, včetně možnosti reagovat na příspěvky v diskuzi.
 • WOM (world of mouth) – přímé sdílení tématu vlivnými osobami, konkrétně pěstouny. Využíván je efekt „sněhové koule“, kdy náhradní rodič přivedou díky své dobré zkušenosti k náhradnímu rodičovství další osoby – besedy pro žáky základních a středních škol, informativní setkání pro veřejnost a zájemce o NRP

Zjednodušeně – náplní projektu jsou vzdělávací, informační s preventivní aktivity.

 1. Besedy pro žáky základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol na téma systém péče o ohrožené děti a NRP
 2. Informační setkávání s veřejností
 3. Populárně naučné a odborné články o problematice péče o ohrožené děti v ČR
 4. Letáková kampaň – tvorba a distribuce letáků na veřejná místa
 5. Kampaň na sociálních sítích – Fandíme pěstounství na Vysočině
Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >